Tabere studențești

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) – Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere organizează, prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei”, Programul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2019. Locurile oferite pentru taberele studențești sunt GRATUITE. Taberele se desfășoară în perioada vacanței de vară, la mare, la munte şi în Delta Dunării și se distribuie studenților, indiferent de forma de învăţământ (buget/taxă) în funcție de rezultatele obținute la învațătură și de activităţile de voluntariat în cadrul organizației, excepţie făcând cazurile sociale. Un sejur de tabără durează 5 zile, în care studenții au asigurată masa și cazarea.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 15.07.2019 – 03.09.2019:
Seria I 15.07 – 20.07.2019
Seria II 20.07 – 25.07.2019
Seria III 25.07 – 30.07.2019
Seria IV 30.07 – 04.08.2019
Seria V 04.08 – 09.08.2019
Seria VI 09.08 – 14.08.2019
Seria VII 14.08 – 19.08.2019
Seria VIII 19.08 – 24.08.2019
Seria IX 24.08 – 29.08.2019
Seria X 29.08 – 03.09.2019

În fiecare serie de tabără studenții vor trebui să participe în mod obligatoriu la două activități a câte două ore fiecare:
 • prezentare a programelor și politicilor Ministerului Tineretului și Sportului susținută de către un reprezentant al Direcției Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți (DPTTS);
 • două ore un curs de participare civică susținut de către un formator din cadrul federațiilor studențești, membru al comandamentului de tabară.

Locurile de tabără se acordă pentru studenții de la ciclurile de licență sau master, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, integraliști (au promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2017-2018, sau din semestrul 1 al anului universitar 2018-2019 pentru studenții din anul 1, ciclurile de licență și master) și cu vârsta de până la 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate NU se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale.


Locurile în tabere se acordă în funcție de trei categorii de criterii:
 • cazuri sociale (maximum 20% din numărul total de locuri repartizate universităţii) – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale.
 • studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar precedent (2016-2017) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2017-2018), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat (la inițiativa ANOSR).


Pentru a aplica, în funcție de categorie, sunt necesare următoarele:
a) cazuri sociale:
 • cererea tip (Anexa nr. 4);
 • dovada prin care se atestă una din următoarele: studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori (Studenţii care beneficiază de burse sociale în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 NU trebuie să mai depună alte acte justificative. Responsabilul LSFT va verifica la secretariatul facultății informațiile necesare.);
 • copie CI/BI/Pașaport;
 • copie după Carnetul de Student (prima pagina, vizată și ștampilată la zi).

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură:
 • cererea tip (Anexa nr. 4);
 • adeverința cu media anului universitar 2017-2018 (sau semestrul I pentru cei din primul an) NU trebuie atașată la dosar. Responsabilul LSFT va verifica la secretariatul facultății informațiile necesare.
 • documente doveditoare pentru activitățile extracurriculare desfășurate în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat;
 • copie CI/BI/Pașaport;
 • copie după Carnetul de Student (prima pagina, vizată și ștampilată la zi).


NOTĂ: La întocmirea clasamentului final vor fi luate în calcul media obţinută în anul universitar precedent (2017-2018), respectiv media obţinută în semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și anul 1 master, precum şi activităţile extracurriculare derulate în cursul acestui an universitar (2017-2018). Pentru oferirea punctajului aferent activitatilor extracurriculare, Comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri de tabără va stabili cuantumul pentru fiecare student.


Cererea tip se va redacta și semna de către student.


Responsabilul LSFT va obține semnătura din partea secretariatului facultății pentru toate cererile tip.
Responsabilul LSFT va înregistra toate cererile tip la Registratura universității.

Cererile se trimit la adresa de email: tabere.lsft@gmail.com, în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019.

Studenții vor beneficia de loc în tabără în funcție de locurile alocate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Antenție!

NEPREZENTAREA în tabără, fără o justificare motivată transmisă Universității cu minim 5 zile înainte de începerea seriei de tabără, atrage anularea locului și pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc în tabără în anul în curs și în anul următor.
Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este NETRANSMISIBIL.